SAMS LIQUOR

7365 MAIN ST, STRATFORD,
CT, 6614, USA